FSSMF - ett samlande förbund

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är en samlande organisation för musikintresserade finlandssvenskar aktiva i körer, orkestrar och andra grupper. Antalet medlemmar är ca 3800.

FSSMF har tre heltidanställda - en verksamhetsledare, en ekonomi- och organisationssekreterare och en redaktör/kommunikatör. Utöver det finns det ibland också projektanställda som jobbar inom förbundet inför större evenemang.

Inom FSSMF finns blandade körer, manskörer, damkörer, blåsorkestrar, stråkorkestrar, ensembler och musikgrupper som består av barn- och ungdomar. Medlemsgrupperna kan samarbeta regionalt inom tolv lokala sång- och musikförbund över hela Svenskfinland. Som medlemsgrupp kan man också höra till något av fyra riksomfattande specialförbund:

De Ungas Musikförbund i Svenskfinland – DUNK
Finlands svenska damkörs­förbund (FSD)
Finlands svenska körförbund (FSK) 
Finlands svenska manssångarförbund (FSM)

Blåsmusiken är samlad i Blåsmusikutskottet (BMU), och stråkorkesterverksamheten i Stråkmusikutskottet. Det finns även ett utskott för rytmmusik. Utskotten verkar direkt inom FSSMF.