FSSMF - ett samlande förbund

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är en samlande organisation för musikintresserade finlandssvenskar aktiva i körer, orkestrar och andra grupper. Antalet körsångare och instrumentalister är ungefär 3700.

FSSMF är grundat 1929 av de lokala sång- och musikförbunden i Svenskfinland.

Inom FSSMF finns blandade körer, manskörer, damkörer, blåsorkestrar, stråkorkestrar, ensembler och musikgrupper som består av barn- och ungdomar. 

Som medlemsgrupp kan man höra till något av fyra riksomfattande specialförbund:

 • DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland

 • FSD - Finlands svenska damkörs­förbund

 • FSK - Finlands svenska körförbund 

 • FSM - Finlands svenska manssångarförbund

Medlemsgrupperna kan höra även till något av de elva lokala sång- och musikförbunden:

 • ÖNSM - Östra Nylands sång- och musikförbund

 • BSMF - Borgonejdens sång- och musikförbund

 • HSMF - Helsingfors sång- och musikförbund

 • VNSMF - Västra Nylands sång- och musikförbund

 • ÅSMF - Åbolands sång- och musikförbund 

 • ÅSMF - Ålands sång- och musikförbund

 • SÖSMF - Södra Österbottens sång- och musikförbund

 • VSMF - Vasabygdens sång- och musikförbund

 • NSMF - Nykalebynejdens sång- och musikförbund 

 • PSMF - Pedersörebygdens sång- och musikförbund

 • KSMF - karlebynejdens sång- och musikförbund

Det finns ett blåsmusikutskottet (BMU), ett stråkmusikutskott och ett utskott för rytmmusik i kör. Utskotten verkar inom FSSMF.

FSSMF förenar det finlandssvenska musiklivet och medlemmarna får via förbundet möjlighet att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Sång- och musikfesten vart femte år

Förbundets musikutskott svarar för planeringen av de gemensamma repertoarerna för sångfesterna.

Förbundet ordnar utbildningar för både dirigenter, körsångare och ensembler, samt bistår med webb- och bokföringstjänster för ensemblerna.

Tidningen Resonans är förbundets språkrör och utkommer fyra gånger per år. FSSMF ger också ut noter och läroböcker på sitt eget förlag. 

FSSMF utsågs år 2021 till "Årets förbund" av Förbundarenan som är en finlandssvensk organisation med 64 finlandssvenska förbund som medlemmar.

FSSMF i siffror

 • 48 blandade körer
 • 25 damkörer
 • 28 manskörer
 • 10 blåsorkestrar
 • 6 stråkorkestrar
 • 10 fritt verkande ensembler direktanslutna till FSSMF
 • Cirka 200 barn- och ungdomsgrupper (skolor)

Cirka 3700 enskilda körsångare och instrumentalister.

FÖRVALTNING


Förbundsdag, styrelse och utskott

Förbundsdagen utser styrelse, som tillsätter utskotten. 

Förbundets verkställande och förvaltande myndighet är förbundsstyrelsen som består av en ordförande och åtta ledamöter.

Den musikaliska planeringen leds av musikutskottet.
 

Personal

FSSMF har tre heltidanställda - en verksamhetsledare, en ekonomi- och organisationssekreterare och en redaktör/kommunikatör. Utöver det finns det ibland också projektanställda som jobbar inom förbundet inför större evenemang. 

Personalens kontaktuppgifter