Utlysning av stipendium för unga körledare

FSSMF utlyser ett nyinstiftat stipendium att sökas av unga, lovande körledare som gynnar det svenska i Finland. Den första utdelningen sker i februari 2024. 

Stipendiet ur Lillkungs fond för främjandet av körmusik skall göra det möjligt för en eller flera unga lovande körledare att förkovra sig och utbilda sig inom området körmusik eller att utföra särskilda projekt för att främja körmusiken på svenska i Finland.

Stipendiesumman år 2024 är totalt 1400 euro.

Ansökan är öppen 01.11.2023 – 31.01.2024

Länk till ansökningsblanketten

Ansökan görs via den elektroniska ansökningsblanketten och därtill som bilagor inlämna (1) ett CV med meritförteckning, (2) en individuell utbildningsplan och/eller (3) en projektplan. Till ansökan kan även fogas (4) ett utlåtande från en referensperson. Blanketten ifylls på svenska. Bilagorna kan inlämnas på valfritt språk. 

Ansökningarna behandlas av en stipendienämnd bestående av representanter för MWI, DUNK och FSSMF. Stipendienämnden fattar sitt beslut inom februari månad. 

 

Kriterier för stipendier ur Lillkungs fond för främjandet av körmusik

Fondens ändamål är att främja körmusik genom att dela ut stipendier för en ung, lovande körledare som främjar körmusiken på svenska i Finland.

Stipendiaterna ska uppfylla följande kriterier:

  • Ändamålet ska främja körmusik som gynnar det svenska i Finland

  • Ansökningen ska vara välmotiverad och realistisk.

  • Stipendierna skall gå till unga, lovande körledare som vill specialisera sig inom körledning, i syfte att utveckla och förnya körmusiktraditionen i Finland. 

  • Det är till fördel om sökande har intresse för och insikter i finlandssvensk folkmusik och musikhistorisk forskning med betoning på Svenskfinland.

Definition: Som ”ung” räknas vanligtvis 15-29 år. I undantagsfall kan den övre gränsen räknas vid 40 år. 

 

Stipendienämnd

En stipendienämnd bestående av fyra medlemmar – två från FSSMF av vilka en fungerar som ordförande, en från Martin Wegelius-institutet och en från DUNK – de ungas musikförbund i Svenskfinland väljer ut vem eller vilka som ska beviljas stipendium. Den första utdelningen sker år 2024.

 

Bakgrund

I enlighet med den viljeyttring som Carey Lillkung skrev tillsammans med sin son Sören Lillkung 20.6.2021 har alltså instiftats en fond som bär namnet Lillkungs fond för främjandet av körmusik.

Fonden ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland rf som en gemensamt förvaltad fond inom Svenska kulturfonden.

 

Donationer

Fonden kan fortlöpande ta emot gåvor, testamenten och inbetalningar för att ytterligare förkovra fondens kapital.

Det är också möjligt att i samband med bemärkelsedagar eller som uppvaktning vid dödsfall göra en inbetalning till fonden.

Mottagare: Svenska litteratursällskapet
Konto:  FI46 4055 4020 0000 20
Meddelande: Lillkungs fond