Märken och hedersmedlemmar


Förbundsmärket är det vanligaste märket. Det kan alla körer och orkestrar enkelt anhålla om för förtjänta egna kör- eller orkestermedlemmar, att dela ut t.ex. vid körens jubileum. 

Förtjänstmärket förutsätter omfattande insatser för FSSMF. Kan föreslås av ett medlemsförbund. 

Förtjänstmärket i guld förutsätter ännu mer omfattande och långvariga insatser för FSSMF. Kan föreslås av ett medlemsförbund. 

Hedersmedlem är den högsta utmärkelsen man kan få inom FSSMF. 

Föreslå och nominera

Märkesordning

Finlands svenska sång- och musikförbund kan bevilja och utdela tre olika märken:

Förbundsmärke, Förtjänstmärket och Förtjänstmärket i guld.

 • Märken beviljas på basen av nomineringar. 
 • Nomineringar görs i enlighet med de stadgar och instruktioner som gäller respektive märke.
 • Nomineringar behandlas om de följer formkraven. Man bör bekanta sig med instruktionerna innan man gör en nominering.

Märkesordning: 

 • För att kunna beviljas Förtjänstmärket i guld måste man tidigare ha beviljats Förtjänstmärket.
 • Personer som beviljats Förtjänstmärket/Förtjänstmärket i guld kan även beviljas Förbundsmärke.
 • Personer kan beviljas Förtjänstmärket utan att tidigare ha fått Förbundsmärke.

Förbundsmärket

Regler för Finlands svenska sång- och musikförbunds förbundsmärke

§ 1   Finlands svenska sång- och musikförbund kan utdela förbundsmärket som erkänsla för och uppskattning av helhjärtad insats i det finlandssvenska sång- och musikarbetet.

§ 2   Förbundsmärket kan som erkänsla tilldelas person som regelbundet och förtjänstfullt deltagit i verksamheten i kör, orkester, ensemble i egenskap av sångare, instrumentalist, dirigent eller funktionär och därigenom befrämjat förbundets mål och syften. 

Kriterier: Åtminstone ett av följande kriterier behöver uppfyllas för beviljande av Förbundsmärke (specificerat av styrelsen fr.o.m. 10 oktober 2019):

 • Aktiv medlem i förbundsansluten kör/orkester i tio år. 
 • Styrelsemedlem, övriga funktionärsposter i förbundsansluten kör/orkester i fem år.
 • Styrelsens sekreterare, kassör, i förbundsansluten kör/orkester i fyra år. 
 • Styrelseordförande eller dirigent i förbundsansluten kör/orkester i tre år. 
 • Utskottsmedlem eller anställd i FSSMF, specialförbund eller lokalförbund i två år.
 • Styrelsemedlem i FSSMF, specialförbund eller lokalförbund (ordinarie).
 • Annat vägande skäl.

§ 3   Förslag om att utdela förbundsmärket görs genom att fylla i en blankett på FSSMF:s webbsida

Förslagen, som kan göras av ensemblens styrelse, av medlemsförbund eller av medlem i FSSMF-styrelsen, bör inlämnas till FSSMF senast en månad före dagen för utdelning.

Förbundsmärket utdelas vid jubileumshögtid eller vid annat motsvarande tillfälle.

BEVILJADE MÄRKEN

Förbundsmärke, beviljade 2009 – 2024.04.12

Förtjänstmärket 

Regler för Finlands svenska sång- och musikförbunds förtjänstmärke

§ 1   Finlands svenska sång- och musikförbund kan utdela Förtjänstmärket /../ som erkänsla för och uppskattning av helhjärtad insats i det finlandssvenska sång- och musikarbetet.

§ 2   Förtjänstmärket kan som erkänsla tilldelas person som:

 1. främjat det finlandssvenska sång- och musikarbetet genom aktiv och förtjänstfull insats i regionalt (lokalförbund) eller riksomfattande (FSSMF eller specialförbund) samarbete, eller
   

 2. på annat sätt gjort en betydande insats för, eller visat omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.

§ 4   Förslag om att utdela förtjänstmärke görs genom att fylla i och lämna in en för ändamålet uppgjord blankett på FSSMF:s webbsida

Förslagen, som kan göras av lokalförbundens och specialförbundens styrelser eller av medlem i FSSMF-styrelsen, bör inlämnas till FSSMF före den första april det år då allmän sång- och musikfest hålls. Även andra tidpunkter kan, om särskilda skäl föreligger, komma i fråga. 

Förtjänstmärke utdelas i regel vid allmän sång- och musikfest eller efter förbundsstyrelsens prövning vid annat lämpligt tillfälle.

BEVILJADE MÄRKEN

Förtjänstmärke, 1948 – 2023.04.15

Förtjänstmärket i guld

Regler för Finlands svenska sång- och musikförbunds förtjänstmärke i guld

§ 1   Finlands svenska sång- och musikförbund kan utdela /../ Förtjänstmärket i guld som erkänsla för och uppskattning av helhjärtad insats i det finlandssvenska sång- och musikarbetet. /../

§ 3   Förtjänstmärket i guld kan som erkänsla tilldelas person som:

 1. gjort synnerligen betydelsefull insats för det finlandssvenska sång- och musikarbetet som dirigent eller funktionär inom förbundet eller dess medlemsorganisationer, eller
   

 2. som tonsättare, arrangör, utövande tonkonstnär eller i annan egenskap gjort en synnerligen betydelsefull insats för eller visat särdeles framsynt omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.


§ 4   Förslag om att utdela förtjänstmärke görs genom att fylla i och lämna in en för ändamålet uppgjord blankett på FSSMF:s webbsida

Förslagen, som kan göras av lokalförbundens och specialförbundens styrelser eller av medlem i FSSMF-styrelsen, bör inlämnas till FSSMF före den första april det år då allmän sång- och musikfest hålls. Även andra tidpunkter kan, om särskilda skäl föreligger, komma i fråga. 

Förtjänstmärke utdelas i regel vid allmän sång- och musikfest eller efter förbundsstyrelsens prövning vid annat lämpligt tillfälle.

BEVILJADE MÄRKEN

Förtjänstmärke i guld, 1975 – 2024.04.12

 

Hedersmedlem

Hedersmedlem kan som erkänsla tilldelas person som tidigare tilldelats FSSMF förtjänstmärke i guld och gjort synnerligen betydelsefull insats för det finlandssvenska sång- och musikarbetet som dirigent eller funktionär inom förbundet (FSSMF) under en lång tid.

Förslag om att nominera hedersmedlemmar görs som särskild framställan till styrelsen genom att skriva en nomineringstext och bifoga en CV på personen. Nomineringen skickas till kansli@fssmf.fi.  Nomineringen bör inlämnas till FSSMF senast den första april det år då allmän sång- och musikfest hålls.

Nominering kan göras av lokalförbundens och specialförbundens styrelser eller av medlem i FSSMF-styrelsen.

 

FSSMF HEDERSMEDLEMMAR

Hedersmedlem, 1932 – 2023.04.15

 

Föreslå och nominera

Fundera vem/vilka som borde premieras med förbundsmärke i din kör eller orkester. Det är ensemblens styrelse som kan föreslå och nominera förbundsmärken. 

Förtjänstmärket och förtjänstmärket i guld kan föreslås av  medlemsförbund i FSSMF, och av FSSMF:s styrelsemedlemmar. Detsamma gäller förslag till hedersmedlem. Förslag om hedermedlemskap gör som särskild framställan till styrelsen.

För förtjänstmärket räcker det inte med enbart aktivitet i en eller flera ensembler utan det krävs att man varit aktiv i förbundet som dirigent eller förtroendevald. 

NOMINERA

Till nomineringsblanketten.