Sulasols uttalande gällande ett tryggt utövande av körsång under coronaepidemin

29.10.2020 kl. 13:57
Det finska körförbundet Sulasol uttrycker i ett ställningstagande (publicerat 28.10) med anledning av coronapandemin oro över att körsång skuldbeläggs, trots att de flesta körer agerar ansvarsfullt. Här följer ställningstagandet översatt.

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gav 23.10.2020 en rekommendation som gäller idrotts- och kulturverksamhet inomhus under coronaepidemin. Rekommendationen är en specificering av det grundläggande beslut som gavs av regeringen 23.10.2020, som innehåller landsomfattande och regionala rekommendationer som ska hjälpa att stävja epidemins framfart. En av de rekommendationer som nämndes gäller körsång, som framstår som en hobbyverksamhet med hög riskfaktor. Enligt Institutet för hälsa och välfärd grundar sig denna risk på att en stor grupp människor samlas inomhus och använder mycket röstresurser, vilket medför spridning för aerosoler och droppar. Det har i media lyfts fram enskilda fall, då coronavirus har spridit sig på en körövning eller körkonsert. De här fallen har dock förekommit i pandemins inledningsfas, då nuvarande säkerhetsanvisningar inte ännu gällde.

Kör- och musikförbunden gav ett gemensamt utlåtande i augusti 2020 gällande utövandet av verksamheten för musikgrupper på hösten under coronaepidemin. Det här utlåtandet är fortfarande i kraft. Enligt vad vi har erfarit har körer tagit till sig dessa rekommendationer väl och kunnat fortgå med sin verksamhet i någon form, trots det svåra läget. Att vara noggrann med hygienen, hålla tillräckliga avstånd samt att öva i välventilerade och tillräckligt stora övningsutrymmen är essentiella säkerhetsfaktorer då man träffas. Vid minsta förkylningssymtom stannar man hemma. På de områden där epidemin är inne i accelerationseller spridningsfasen, rekommenderas även ansiktsskydd då man sjunger. Korister rekommenderas att ladda ner applikationen Coronablinkern. Den som får ett varningsmeddelande via blinkern bör undvika att ta del av sammankomster för ett tag. Körer har också kommit underfund med alternativa sätt att fortsätta hålla trygga körövningar och konserter, exempelvis genom att utnyttja digitala lösningar. Trots att det alltid förekommer en viss smittorisk då människor möts, är det fortsättningsvis möjligt att utöva körverksamhet med en måttlig risknivå, då säkerhetsföreskrifterna beaktas.

Det hörs nödrop från körfältet gällande den ekonomiska situationen, eftersom körers ekonomi till stor del grundar sig på uppträdanden och konsertintäkter. De flesta körer finansieras utan statligt stöd eller utomstående finansiering, vilket innebär att det är livsviktigt för körer att ha en fortgående verksamhet. Inom det finländska konst- och kulturfältet spelar körverksamheten en framträdande roll. Den positiva effekten på välmåendet, som uppstår av att sjunga i kör, är obestridd. Körer innebär även arbetsmöjligheter för en mängd professionella musiker. Det är viktigt att körsång inte skuldbeläggs i den här pandemisituationen, utan att den i stället anpassas enligt rådande regionala rekommendationer och faser, utfärdade av regeringen och Institutet för hälsa och välfärd. Vår förhoppning är också att den forskning som försigår såväl i Finland som i resten av världen, ska kasta nytt sken på vetskapen om spridningssätten för coronaviruset samt de möjligheter vi har att skydda oss.

Sulasol 


Tomi-Pekka Niukkanen, ordförande
Sanna Katajavuori, verksamhetsledare


Finlands svenska sång- och musikförbund stöder skribenternas uttalande.

Patrik Karlsson, ordförande FSSMF
Henrik Lillhannus, verksamhetsledare FSSMF

 

 

 

Johanna Frimodig, översättning