Tungt år bakom men förhoppningsfullt mot framtiden

10.03.2021 kl. 10:48
I slutet av fjolåret fick förbundets ensembler svara på en omfattande enkät om hur deras år varit och hur coronapandemin påverkat verksamheten. Resultatet visar att nästan hälften av de dryga 100 ensembler som svarade har fått en svagare ekonomi och att antalet medlemmar minskat som en följd av coronapandemin. Men glädjande är att många ensembler arbetat mycket hårt för att hålla igång sin verksamhet på olika sätt och att framtidstron är stark.

Året 2020 går inte till historien för någon av förbundets ensembler, det står klart då man sammanfattar medlemsenkäten som dryga 100 ensembler svarade på. På grund av coronapandemin var i princip alla ensembler tvungna att avbryta sin verksamhet i mars. En del ensembler kunde köra igång med övningarna igen i augusti och september, varefter de upphörde igen i oktober eller november. Det finns också en del ensembler som inte haft någon verksamhet överhuvudtaget sedan början av mars. 

Nästan alla av förbundets medlemmar har corona-anpassat sina övningar på olika sätt, främst genom att hålla längre avstånd till varandra, använda ansiktsmask eller visir, öva i mindre grupper eller öva i större utrymmen än vanligt.

För en del ensembler har övningsutrymmet vållat bekymmer. Enligt coronarekommendationerna bör man öva med tillräckliga säkerhetsavstånd i ett utrymme som är väl ventilerat. Många övar vanligen i salar som är för små för att det ska gå att öva säkert i dem, och har fått se sig om efter andra övningsutrymmen. En del har också blivit tillfälligt utan övningsplats då församlingshem, skolor och andra övningsutrymmen stängt sina dörrar för hobbyverksamhet. 

Över hälften av alla tillfrågade uppgav att de övat med ansiktsmask eller visir, men en del hade konstaterat att lösningen inte passade dem. 

– Sångarna ansåg det vara för svårt att sjunga med munskydd eller visir så vi beslöt att avbryta sångövningarna för resten av året, skriver en medlem. 

Att sjunga med stora avstånd till andra sångare och använda ansiktsmask innebär att man hör sig själv bättre. Men man får å andra sidan inte lika mycket stöd av andra sångare. En del ensembler konstaterade att de nya övningssätten prövade kören på ett nytt sätt och att åtgärderna inte nödvändigtvis var en nackdel för körens utveckling. 

– Vi satt med stora avstånd i en ring och alla kunde se varann. Detta gav något nytt att hela tiden ha kontakt med varann och höra sig själv och de andra på ett annat och inte nödvändigtvis sämre sätt, skriver en annan medlem. 

Färre aktiva medlemmar 

Året beskrivs bland annat som frustrerande eftersom man inte kunnat förutse hur framtiden kommer att se ut. Många ensembler uppger att de fått planera om och ställa in största delen av sina övningar och konserter, och att det varit speciellt irriterande då myndigheternas coronarestriktioner har förändrats snabbt och oförutsägbart. Dessutom har många ensembler kämpat med att hålla motivationen uppe då man inte har någonting man övar för, och en del av deras medlemmar har valt att hålla paus på obestämd tid som en säkerhetsåtgärd. Medlemsantalets utveckling är en central fråga för framtiden. De flesta ensemblerna uppger att minskningen av medlemmar är temporär, men 14% av föreningarna har drabbats av en permanent nedgång. 

– Tyvärr är jag rädd att det kommer att falla bort en del medlemmar efter det här årets epidemi, konstaterar en medlem i enkäten. 

Övningsverksamheten i ensemblerna har överlag blivit betydligt mindre och antalet övningar har mer än halverats sedan föregående år. Dessutom har antalet deltagande på övningar minskat.

Då en stor del av den vanliga sociala biten av kör- och orkesterövningarna fallit bort har en del medlemmar kanske tappat motivationen att delta i exempelvis Zoom-övningar. En del äldre medlemmar har också upplevt att tröskeln till att ta i bruk digitala lösningar är för hög.  

Via konserter och uppträdanden når man sin publik och det är för många höjdpunkten i verksamheten. En del konserter hann hållas i början av året och lite strökonserter under sommaren och hösten. Men slutresultatet blev en minskning med 90% mot föregående år. En hel del ensembler har bandat in virtuella körvideor och spridit dem på sociala medier istället för att hålla regelrätta konserter. En del konserter har också streamats utan publik. Under hösten då smittläget inte var lika allvarligt, övade många ensembler också inför julkonserter. Men eftersom myndigheternas restriktioner skärptes innan jul innebar det att i princip alla julkonserter inhiberades. Just julkonserterna ses av många korister som årets höjdpunkt och besvikelsen över att vara tvungna att inhibera var stor. 

Ekonomin aningen sämre

Frågor om hur ekonomin påverkats visar att hälften av föreningarna drabbas ekonomiskt och till stor del av uteblivna konsertintäkter. Det är förmodligen ett betydande problem för dem som har påverkats, om det kombineras med medlemsbortfall kan situationen bli svår. 

Dirigentens avlöning är dock i de flesta fall inte beroende av vare sig konsertintäkter eller medlemsavgifter.
Många av förbundets ensembler fungerar under ett arbetar- eller medborgarinstitut, vilket innebär att de inte själva betalar ut dirigentens lön. Stipendier och bidrag har heller inte påverkats nämnvärt av coronan. För en del ensembler har ekonomin rentav blivit bättre, eftersom utgifterna krympt kraftigt. 

– Ekonomiskt sett har året gått aningen bättre än vanligt, eftersom vi i och med inställda evenemang och färre övningar har haft mindre utgifter, medan inkomsterna (som huvudsakligen består av stipendier och bidrag) åtminstone hittills inte har påverkats, skriver en medlem. 

Hur ser framtiden ut? 

Det är glädjande att notera den stora viljan och motivationen bland administrationen att kämpa för sin kör eller orkester. Många uppger att de gett sitt allt då de försökt ordna och arrangera sina övningar och konserter under året, även om det inte gått vägen. 

– Vi gjorde vårt allt för att kunna fortsätta hålla övningar och vi planerade att hålla julkonserterna in i det sista. Vi övade på distans, i smågrupper eller stämmor fysiskt, höll ett körläger i en stor festsal i en skola, i två grupper i blandade stämmor så att den andra gruppen deltog i samma övning på distans. Dirigenten har gjort ett stort jobb med att ordna övningar på distans, planera de olika övningarna ibland fysiskt på plats och ibland på distans, göra ljudfiler att sångarna kan öva hemma. Vi har provat på alla möjliga övningssätt. Vi deltog i olika virtualkörer och gjorde även en egen, skriver en medlem. 

Den sociala gemenskapen i kören eller orkestern är väldigt viktigt för många, och flera ensembler har arbetat hårt för att hålla ihop gänget även då inga övningar har ordnats. En del körer har ordnat program på distans som Zoom-sitsar, spelkvällar och andra slags program för att hålla ihop ensemblen. 

– För att upprätthålla en social kontakt under våren gjorde kören stafetter på sin whatsappgrupp där medlemmarna turvis fick bidra med berättelser och bilder inom vissa givna teman. Detta höll vi på med löpande hela våren, i början dagligen, senare veckovis, skriver en medlem. 

Även om medlemmarna inte kunnat träffas lika mycket, har pandemin ändå bidragit med en känsla av tacksamhet då man väl kunnat sjunga tillsammans igen. 

– Å andra sidan har undantagssituationen även skapat en mycket stark solidaritetskänsla sångarna emellan. De har dessutom uppskattat att verksamheten under hösten, till skillnad från våren, varit mer eller mindre kontinuerlig, uppger en medlem. 

Trots motgångar och medlemsbortfall är framtidstron stark. För år 2021 har redan 90% av föreningarna gjort planer för konserter, utbildningar och samarbeten.
Specifika planer för större projekt har dessutom gjorts upp i stor mängd. 

– Så fort pandemiläget har lugnat sig kan vi alltså se fram emot en mycket livlig verksamhet!